Giáo án Sinh học 10

Giáo Án Sinh học lớp 10 bao gồm: Giáo án theo nhà xuất bản mới nhất được cập nhật liên tục,… hi vọng, hệ thống giáo án trên Tài Liệu KHTN sẽ giúp việc soạn giáo án giảng dạy của quý thầy cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

KẾT NỐI TRI THỨC

MỤC LỤC

Mục lục Giáo án Sinh học 10 – Cánh diều

Bài 1. Giới thiệu chương trình môn sinh học, sinh học và sự phát triển bền vững

Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Bài 3. Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Ôn tập phần một

Bài 4. Khái quát về tế bào

Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 6. Các phân tử sinh học

Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Bài 8. Cấu trúc của tế bào nhân thực

Bài 9. Trao đổi chất qua màng sinh chất

Bài 10. Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme

Bài 11. Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào

Bài 12. Thông tin tế bào

Bài 13. Chu kì tế bào và nguyên nhân

Bài 14. Giảm phân.

Mục lục Giáo án Sinh học 10 – Chân trời sáng tạo

Bài 1. Giới thiệu khái quát chương trình môn sinh học

Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 4. Khái quát về tế bào

Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 6. Các phân tử sinh học trong tế bào

Bài 7. Thực hành xác định một số thành phần hóa học của tế bào

Bài 8. Tế bào nhân sơ

Bài 9. Tế bào nhân thực

Bài 10. Thực hành quan sát tế bào

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 12. Thực hành sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 13. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

……………..

Bài 29. Virus

Bài 30. ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn

Bài 31. Virus gây bệnh

Ôn tập chương 6

Mục lục Giáo án Sinh học 10 – Kết nối tri thức

Bài 1. Giới thiệu khái quát môn Sinh học

Bài 2. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 4. Các nguyên tố hoá học và nước

Bài 5. Các phân tửsinh học

Bài 6: Thực hành: Nhận biết một số phân tử sinh học

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 9: Thực hành: Quan sát tế bào

Bài 10. Trao đổi chất qua màng tế bào

Bài 11. Thực hành: thí nghiệm co và phản ứng co nguyên sinh

Bài 12. Truyền tin tế bào

Bài 13. Khái quát về chuyến hóa vật chất và năng lượng

Bài 14. Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào

Bài 15. Thực hành: Thí nghiệm phân tích ảnh hưởng…

Bài 16. Chu kì tế bào và nguyên phân

Bài 17. Chu kì tế bào và nguyên phân

Bài 18. Thực hành làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân

Bài 19. Công nghệ tế bào

Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Bài 22. Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật

Bài 23. Thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật…

Bài 24. Khái quát về virus

Bài 25. Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus

Bài 26. Thực hành điều tra một số bệnh do virus…