Giáo án giảng dạy Sinh học 7

Giáo án Sinh học lớp 7. Bao gồm: Giáo án theo nhà xuất bản mới nhất được cập nhật liên tục,… hi vọng, hệ thống giáo án trên tailieukhtn.com sẽ giúp việc soạn giáo án giảng dạy của quý thầy cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

KẾT NỐI TRI THỨC

MỤC LỤC

Mục lục Giáo án Sinh học 7 – Cánh diều

Chủ đề 8: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 17 : Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
 • Bài 18 : Quang hợp ở thực vật
 • Bài 19 : Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
 • Bài 20: Thực hành về quang hợp ở cây xanh
 • Bài 21 : Hô hấp tế bào
 • Bài 22 : Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
 • Bài 23 : Trao đổi khí ở sinh vật
 • Bài 24 : Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
 • Bài 25 : Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
 • Bài 26 : Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

Chủ đề 9: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

 • Bài 27 : Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
 • Bài 28 : Tập tính ở động vật

CHỦ ĐỀ 10: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

 • Bài 29 : Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • Bài 30 : Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
 • Bài 31 : Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chủ đề 11: SINH SẢN Ở SINH VẬT

 • Bài 32 : Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật
 • Bài 33 : Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 34 : Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật

Chủ đề 12: CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT

 • Bài 35 : Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật

Mục lục Giáo án Sinh học 7 – Chân trời sáng tạo

Chủ đề 7. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

 • Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
 • Bài 23. Quang hợp ở thực vật
 • Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
 • Bài 25. Hô hấp tế bào
 • Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
 • Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
 • Bài 28. Vai trò của nước và ccacs chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
 • Bài 29. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
 • Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
 • Bài 31. Thực hành

Chủ đề 8. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

 • Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
 • Bài 33. Tập tính ở động vật

Chủ đề 9. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

 • Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
 • Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng…

Chủ đề 10. Sinh sản ở sinh vật

 • Bài 37. Sinh sản ở sinh vật
 • Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật.

Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

 • Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.

Mục lục Giáo án Sinh học 7 – Kết nối tri thức

Chủ đề 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • Bài 22. Quang hợp ở thực vật
 • Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Chủ đề 8: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 24. Thực hành. Chứng minh quang hợp ở cây xanh
 • Bài 25. Hô hấp tế bào
 • Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
 • Bài 27. Thực hành. Hô hấp ở thực vật
 • Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật
 • Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
 • Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
 • Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
 • Bài 32. Thực hành. Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.

Chủ đề 9: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

 • Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
 • Bài 34. Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
 • Bài 35. Thực hành, cảm ứng ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 10: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

 • Bài 36. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • Bài 37. ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
 • Bài 38. Thực hành, quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật.

Chủ đề 10: SINH SẢN Ở SINH VẬT

 • Bài 39. Sinh sản vô tính ở sinh vật
 • Bài 40. Sinh sản hữu tính ở sinh vật
 • Bài 41. Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
 • Bài 42. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.