Đề định kì khtn 7

67.000 

Tài liệu được biên soạn theo 4 phần:

Phần 1: Đề kiểm tra 1 tiết (dùng để ôn tập và kiểm tra sau khi học xong một chủ đề).

Phần 2: Đề kiểm tra kết thúc học kì 1 (dùng để ôn tập và kiểm tra sau khi kết thúc học kì 1).

Phần 3: Đề kiểm tra kết thúc học kì 2 (dùng để ôn tập và kiểm tra sau khi kết thúc học kì 2).

Phần 4: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.